bec©k eTs daM RtLac

kalbriecäTecjpßay£. 1¥11¥2004

kalbriecäTbB©Úalkñúgptfl£ .16¥1¥2007
eday£ .emIu. sux Ca RbPB£ .mCÄmNÐlsikßanigGPivDÆn¾ksikmµkm<úCa

eá¼Bum<TMB&ren¼      ksikr. huI. FI. Gayu. 32 qñaM . man smaCik RKÜsar . 4 nak´. rs´enA PUmi RtBaMg RsEg. XMu Gg: ta esam . Rsuk RtaM kk´ . extþ taEkv >. Kat´ Cak sikr shkarCamYy Gg:kar esdak taMgBI qñaM 2002. mk em¨ø¼ >. mun shkar CamYy esdak. Kat´ min ánerobcMsYn bEnø enA CMu vij pÞ¼ eT >. eRkay kar shkar . Kat´án yl´ BI sar£ RbeyaCn_ énbEnø . EpøeQI . nig ec¼ nUv bec©keTs daM du¼ tam eKal karN_ FmµCati . eday Kat´ man cMNab´GarmµN_ . k¾ án yk bec©keTs TaMg ena¼ man sak l,g edIm,I Ek ERb CIvPaB rbs´ Kat´ >. bc©úb,nñ en¼ . enA CMuvij pÞ¼ rbs´ Kat´ man sYn dMNaM cRmu¼ BN’ ébtg Rss´ bMRBg . ehIy Kat´ k¾ man bT BiesaFn_ eRcIn kñúgkardaM du¼dMNaM . CaBiess dMNaM RtLac enA elI dI ERs . eRkay BI kar RbmUl pl RsUv rYc >. bT BiesaFn_ daM RtLac rbs´ Kat´ . eyIg sUm bgHaj CUn dUc xag eRkam £
1¿ kar  eRCIserIs . nig Tuk dak´ BUC £
    dMNaM PaKeRcIn Kat´án daM . nig rkßa Tuk BUC eday xøÜn Ég >. cMeBa¼ RtLac Kat´ rkßa Tuk BUC eday eRCIserIs Epø FMEvg rlUn lð . Kµan sµam stV Tic bMpøaj . rkßa Tuk enA edIm rhUt dl´ RtLac TMu lð . eTIb eb¼ yk mk Bu¼ RbmUl yk RKab´. nig lag Twk [ Gs´ rMGil . rYc bENþt yk RKab´ es<ót ecj. bnÞab´ mk yk eTA hal éf¶ [ s¶Üt . eTIb Rck dak´ dbTuk >

2¿kar bNþú¼ kUn RtLac
    munbNþú¼ kUn . Kat´án yk RKab´eTA RtaM Twk ekþA «NH@ . ry£eBl . 15 naTI . edIm,I CYy das´ dMeNk RKab´. bnÞab´ mk yk eTA x©b´ RkNat´ sðat . ehIy kb´ eTA kñúg dI esIm @ . ry£eBl . 2-3 éf¶ edIm,I [ RKab´ du¼ Bnøk >. enA eBl Edl RKab´du¼ ecj Bnøk ehIy Kat´ án  yk RKab´ RtLac TaMg ena¼ eTA bNþú¼ dak´ kñúg kenÞag . edIm,I Efrkßa [ edIm rwg maM lð >. enA kñúg kenÞag . Kat´án erobcM dak´dI Edl man CICati ¦ dak´ CI kMbu¨sþ eKak. nig eFIV kar eRsac Twk ry£eBl . 4-6 Ex éf¶ eTIb  yk eTA daM enA kñúg reNþA >

3¿ kar erobcM dI. nig kar daM
    eRkay BI RbmUl pl RsUv ehIy. enA elI épÞdI . 25 Gar. Kat´ án P¢Ür dI kb´ nUv kak sMNl´ rukçCati . ¦ Kl´ C®Ba¢aMg Tuk ry£eBl . 1GaTitü. eTIb P¢Ür ras´ qUt Ca rg >. bnÞab´ mk. Kat´yk cMebIg . søwkeQI eTA eray enA elI rg rYcdutedIm,I smøab´ emeraK . nig edIm,I án ep¼ dak´ eFVI CI pg >. Kat´ erobcM rg daM Edl man TTwg. 3 Em¨Rt. daM. 2 CYr Tl´ mux Kña . edIm,I [ éd RtLac eá¼ Tg án Evg > . cenøa¼ BI reNþA mYy eTA mYy . 1 Em¨Rt . nig Tuk cenøa¼ BI rg mYy eTA mYy. 1 Em¨Rt . sRmab´ pøÚv edIr >. enA elI rg. Kat´ Erk CI kMbu¨sþ .1 GMErk dak´ cMnYn. 3 reNþA. RCMu CI kMbu¨sþ kñúg reNþA [ sBV. rYceRsac Twk [ eCaK eTIb dak´ kUn daM >

4¿ kar EfTaM. nig dak´ CI
    eRkay BI án yk kUn RtLac eTA dak´ daM ehIy . edIm,I [ kUn RtLac du¼ lUt las´ lð . Kat´ eRsac Twk RBwk l¶ac . rhUt dl´ ry£eBl . 1GaTitü . eTIbQb´eRsac >. put ry£eBl .1GaTitü en¼ . Gac eRsac. 3éf¶ mþg. ¦ . 1 GaTitü mþg >. cMeBa¼ kar dak´CI bMb¨n . eFIVeLIg enA eBl RtLac man Gayu . 15 éf¶ mþg . nig elIk TI 2. eRkay eBl RbmUl pl elIk TI 1>. Kat´dak´CI kMbu¨sþ enA tam cenøa¼ Kum< RtLac . ¦ cenøa¼ BIreNþA mYy eTA mYy . 1  bg:I. kb´dI lub >. ka dak´CI bMb¨n enA eBl RbmUl pl elIk TI 1. en¼ edIm,I beg;In [ RtLac man Epø eRcIn FM . min Gn´ >.eRkA BI kar dak´CI . Kat´ «sßah_ BUn Kl´. CMr¼ esµA. nig Rkal cMebIg enA elI rg edIm,I [ Tg RtLac var án lð . Epø min pÞal´  nwg dI . (kal Na RtLac b¨¼ pÞal´ nwg dI eFVI [ qab´rlYy ) >

5¿ kar RbmUl pl
    eRkay BI daM án ry£eBl . 2 Ex knø¼ . Kat´cab´ RbmUl pl >. Kat´ eb¼ RtLac BI. 3.eTA. 5 éf¶ mþg . eb¼elIk TI 1. án. 5 .eTA. 6 LÚ. ehIy elIk TI 2. TI 3. TI 4. nig bnþ bnÞab´ án rhUt dl´ . 10 LÚ kñúg eBl RbmUl pl mþg >. enA elIk cugeRkay eb¼ ánBI. 4-5 LÚ >. kar RbmUl pl en¼ eFVI rhUtdl´ ry£ eBl BI. 1 Ex eTA. 1 Ex knø¼ >. ebI Kit Ca sac´ Rák´eBl RbmUl pl mþg @ . lk´án cMnYn . 35000- 40000 erol >
 
6¿ kar srub nUv  bec©keTs sMxan´@
    srub mk . bec©keTs daM RtLac sMxan´@ elIval ERs man £
    -. eRCIs erIs BUC £. FM .RsLÚn. min man stV TicbMpøaj . Tuk [ TMu lð
    -. bNþú¼ RKab´ [ du¼ Bnøk sin mun yk eTA dak´  pßaM kñúg kenÞag
    -. eBl RKab´ du¼ Bnøk. ykeTA bNþú¼ kñúg kenÞag ry£eBl . 5-6 éf¶
    -. kab´ reNþA daM elI rg Edl man TTwg. 3 Em¨Rt. daM sg xag [ eá¼TgTl´ mux Kña
    -. eRsac Twk ry£eBl . 1GaTitü. ( RBwk. l¶ac) . eRkayBI daM . bnÞab´ mk bnSy enA. 3 éf¶ mþg . ¦ .1 GaTitü mþg rhUt dl´ RbmUl pl
    -. eRbI CI kMbu¨sþ dak´ RTab´át kñúg reNþA eBl daM. nig eRbI bMb¨n .2 elIk . ( TI 1.eRkay daM . 15éf¶ . elIk TI 2. enA eBl eb¼ RbmUlpl elIk TI 1)
    -. Rkal cMebIg enA elIrg edIm,I [ RtLac Epø enA elI cMebIg. ( kMu [ b¨¼dI Epø qab´ rlYy )
    -. kñúg ry£eBl eb¼RbmUl pl mþg@. RtÚv eRsac Twk edIm,I [ Epø RtLac ecj eRkay eføas  lð. nig EpøeRcIn >
    srub mk . kar daM RtLac eRkay eBl RcÚt RsUc rYc . Gac CYy bg; lT§PaB [ ksiikr án Rák´ cMNUl bEnSm . nig CYy RKb Efrkßa dI ERs enA rdUv RáMg Efm eTot pg ^

dk Rsg´ ecj BI £
-TsßnavdIþ ksikr . ecj pßay . qñaM TI 6. elx 11. Ex viciäka. qñaM 2004 . TMB&r 3-4 £²
bec©k eTs daM RtLac ³  bTBiesaFn_ Ekécñ CIkMb¨us¹ eKak  eTA Ca CIkMb¨us¹ Twk

kalbriecäTecjpßay£. 1¥11¥2004

kalbriecäTbB©Úalkñúgptfl£ .16¥1¥2007
eday£ .suin.Gg:arsaF RbPB£ .mCÄmNÐlsikßanigGPivDÆn¾ksikmµkm<úCa

eá¼Bum<TMB&ren¼  elak BU.Kg´.emOn. Caksikr  rs´enA PUmi  tasU .XMu «t¹m sUriya . Rsuk  RtaMkk´  . Kat´man  bTBiesaFn_  eFVI CI  kMb¨us¹ eKak . rY cyk CIkMb¨us¹ eTA Ekécñ Ca emCITwksRmab´ eRsac dMNaM  . CaBiess  dMNaM bEnø  edIm,I [  du¼ lUtlas´ lð>. bTBiesaFn_  en¼  . Kat´écñ  RbDit  eday xøÜnÉg >. xJMú sUm bgHaj  bTBiesaFn_  en¼ . edIm,IEck  CUn ksikr  déT eTot  Tuk Ca  KMnit  sakl,g  tamdUc xag eRkam£

1-rebob eFVI
dMbUg Kat´ erobcM  eFVICIkMb¨us¹ eKak mun>. CIkMb¨us¹  rbs´ Kat´ pßM  eLIg eday  søwkeQI Rss´ . (esña . BBay ykß .Gg;aj´ .>l>) .lamk eKa Rss´ . nig TwkenameKa> .

Kat´yk søwk  eQI Rss´  mk  ci®Ba©aM  va [m¨dælµm . bnÞab´  mk yk lamk eKa Rss´ mk  Can´ va [m¨dælay  CamYy Twk enam  eKa  . ¦ mnusß  . rYc yk Fatu TaMg BIr  en¼ lay bBa©Úl Kña  . eTIb yk  eTA Kr Ca  KMnr dak´ kñúg  RTug  . ¦ reN¹A  . ehIy pðab´  Tuk ry£ eBl .20 éf¶  . kMb¨us¹  kac´  Gac yk eTA eRbIkar án>.  enAkñúg  kMLúg  eBl pðab´  en¼ . Kat´  «sßah_ kay RtLb´   ry£ eBl . 3  éf¶m¹g . Rbsin ebI   manTwkenam  Gac eRsac  va bEnSm ral´ éf¶  rhUt  dl´ ry£ eBl  . 15 éf¶>. enA eBl  Edl CIkMb¨us¹ Buk  puy ehIy  . Kat´  yk eTA Rck  kñúg fg´  . ¦ áv  sMNaj´ . bnÞab´ mk  yk eTA  RtaM enA  kñúg Bag Twk  RKb Tuk  ry£ eBl  . 5 éf¶   .kñúg mYyéf¶  kUr va m¹g .(cMNu¼ Bag Twk  RbEhl . 50- 100 lIRt)>. Bag CI RtÚv rkßa  va TukenA  eRkam møb´ eCos vag dak´hal éf¶ Edl mankMedA ek¹A  xøaMg naM [ xUc  KuNPaB CI>

2-rebob eRbI
eRkay  eBlRtaM  Tukry£ eBl  . 5 éf¶  mk .eyIg  Gac yk  Twk CIeTA eRbIkar án>. enA eBl  eRbIRtÚv  lay Twk emCI . 1lIRt .  CamYy  TwkFmµta  . 5 lIRt  . eRsac  elI dMNaM  [eCaK>. eRkay  BIeRsac Twk  emCI ehIy  . RtÚv eRsac  Twk Fmµta  lag tameRkay  .(kar  eRsac  RtÚv eFVI  eLI genA  eBlRBwk  RBlwm . ¦ eBl l¶ac  RtCak´) . yk lð  eRsac  enA eBll¶ac  RtCak´  . eRBa¼ enA eBleRsac  ehIy  . dl´  eBl yb´  man senßIm lð . lu¼dl´  RBwk  eRsac Twk  Fmµta lag tam eRkay>

3-kar vaytémø elI  RbsiT§PaB  rbs´CITwk
eRkay  BIánerobcM eFVITwkCI  . nig eRbIRás´  rYc  mk . Kat´ man  cMNab´ GarmµN_  fa . ánCa Kat´écñ  eFVI Twk CI  en¼ . eRBa¼ kar eFVI  TwkCI  eRsac  dMNaMen¼ . va cMeNj  eRcIneday sar  eRbIányUr  Cag kMb¨us¹ eKak>. ehIy mü¨ag eTo t .dMNaM Gac RsUb  ánqab´Cag  kar eRbI kMb¨us¹ eKak . eRBa¼ eRkay  BIeRsac CI án. 1-2 éf¶  . Kat´ seg;t  eXIj dMNaM  lUtlas´ Ebøk  elOnCag kar  dak´CIeKak>

xag elI en¼  Ca bTBiesaFn_  rbs´ elak BU . Kg´.emOn. dUecñ¼ ebIbg bðÚnksikr  cg´dwg fa . etI va manRbsiT§PaB  y¨agNa ena¼ . sUmsakl,g  tambTBiesaFn_ xag elI>

dkRsg´ecjBI£
-. Tsßnavd¹Iksikr   . qñaMTI11 . elx 11 . Ex vicäika . qñaM 2004. TMB&r 7-8 . ²
bTBiesaFn_ Ekécñ CIkMb¨us¹ eKak  eTA Ca CIkMb¨us¹ Twk .³>bT BiesaFn_ daM dM NaM Rtav enA tam val ERs

kalbriecäTecjpßay£. 1¥11¥2004

kalbriecäTbB©Úalkñúgptfl£ .16¥1¥2007
eday£ .Lay . ert RbPB£ .mCÄmNÐlsikßanigGPivDÆn¾ksikmµkm<úCa

eá¼Bum<TMB&ren¼      rdUv en¼ Ca rdUv RbmUl pl RsUv . eRkay BI  RbmUl pl ehIy ksikr PaK eRcIn Tuk dI [ enA TMenr .  eday min án Taj yk pl BI dI en¼ eTot eLIy > .dUecñ¼ edIm,I Taj yk pl [  án  eRcIn . xJMú sUm elIk yk bT BiesaFn_   rbs´ ksikr  . sUr . Titü . rs´ enA PUmi ka Ehg .  XMu ka Ehg . Rsuk sMerag Tg  . extþ kMBg´ s<W .  Kat´ man  mux rbr eFVI ERs .  nig daM dM NaM > . Kat´ man bT BiesaFn_ daM dM NaM Rtav taMg BI qñaM . 1996 mk emø¨¼ > .  bec©k eTs en¼ Kat´ án ec¼ mk BI Gñk PUmi epßg  >
 .
1¿ kar eRCIs erIs kUn Rtav daM
    Kat´ eRCIs erIs BUc Rtav søa mk daM . BIeRBa¼ va man rs Cati q¶aj´ . køin Q¶úy . nig RtUv tam tRmUv kar rbs´ TI pßar > . Rtav Edl lð ma  n lkçN£ sm:al´ dUcxag eRkam £
-. emIm Rtav RtUv bMEbk yk BI edIm em Edl man Gayu BI . 6-7Ex .
-. emIm Rtav man TM hM  b¨un eméd . ¦ emeCIg  . man BN’ Rkem¨A . nig man  RbEvg BI . 1-2fñaMg éd
    eRkay BI kar eRCIs erIs BUC Rtav daM án ehI y . Kat´ dak´ sMdil eRkam pÞ¼ kEnøg  møb´ kMu [  RtUv kMedA éf¶ naM [ rlYy > .  ry£eBl . 3-5 éf¶ . RtUv Evk va m¹g edIm,I  [ emIm Rtav s¶Üt bnþic > .  eRkay BI rkßa emIm Tuk án ry£ eBl . 2 Ex . Gac yk eTA daM án  Et Ca TUeTA . Gñk PUmi Gac Tuk rhUt dl´ án ry£eBl . 3 Ex >
.
2¿ kar erobcM fñal bNþú¼ kUn Rtav
    edIm,I  bN¹ú¼ kUn Rtav . Kat´ án elIk rg Edl man  km<s´ . 1 twk.   TTwg . 1 Em¨Rt . rIÉ beNþay  eTA tam sSan PaB dI > . bnÞab´ mk yk emIm Rtav eTA RtaM Twk cMnYn . 2 yb´ rYc Rsg´ yk eTA pðab´ Tuk ry£ eBl . 2 éf¶ .  2  yb´ eTot > .  eRkay BI pðab´ eXIj  emIm Rtav du¼ Bnøk xø¼ ehIy . eTIb Kat´ yk emIm ena¼ eTA kb´ daM elI fñal Edl  án erob cM rYc > . kar kb´ en¼ él y¨ag N a kMu [ lic Bnøk . eday Tuk cenøa¼ BI emIm mYy eTA mYy . 1 twk > . cMeBa¼ emIm Na Edl Ebk Exñg RtUv kat´ Epñk xag eRkam ecj rYc RClk´ ep¼ edIm,I karBar stV lðit . nig emeraK bMpøaj > . eRkay kar bN¹ú¼  án ry£eBl .  10 éf¶  .emIm Rtav du¼ ecj søwk mYy  .eBl ena¼ eK Gac yk va eTA daM án  y¨ag lð >

3¿ kar erobcM dI daM
    mun daM   .Kat´ án P¢Ür dI cMnYn . 2 dg . nig ras´ . 1 dg  > .  P¢Ür elIk TI . 1 . kb´ kak sMNl´ rukç Cati . rYc hal ecal ry£eBl . 1 GaTitü   .eTIb cab´ P¢Ür elIk TI . 2  . nig ras´ dI [ sðat rYc kab´ cgðÚr daM > . Kat´ kab´ cgðÚr Edl man TM hM BI . 2-2/5 twk  . Ca CYr . 
eday ma n dak´Exß [ Rtg´ cm¶ay  BI  CYr mYy eTA mYy . ( BI cgðÚr  mYy eTA  mYy . 1 Em¨Rt ) > .
 
4¿ rebob daM
     Ca TUeTA Kat´ daM  enA Ex EcRt . ( mina -emsa)  . Edl Ca rdUv RáMg  > .  Kat´ yk kUn Rtav Edl án bNþú¼ ehIy man Gayu BI . 10  . eTA . 15 éf¶ eTA daM enA kñúg cgðÚr Edl  án kab´ rYc . eday Tuk cm¶ay BI Kum< mYy eTA mYy .  5 eTA . 6 twk ehIy kb´ [  lb´ ¦s kM eNIt > . bnÞab´ mk eRsac Twk [ eCaK > .
5¿ kar Ef TaM
    edImI, [ Rtav du¼ lUt las´ elOn . Kat´ án yk cit¹ Tukda k´ elI kar eRsac Twk . eRBa¼  Rtav Ca  dM NaM  mYy Edl RtUv kar Twk xøaMg  > .  enA rdUv  RáMg Edl Kat´ daM . 2 eTA . 3 Ex dMbUg Kat´ eRsac Twk . 1 éf¶ . 2 dg  .RBwk l¶ac .eRsac rhUt án ry£eBl . 1 Ex . eTIb Kat´ cab´ bUm Twkdak´ m¹g . eFVI y¨ag Na [ dI  man sMeNIm Ca b´ Canic© > .  cMeBa¼ rdUv vsßa min caM ác´ eFVI kar eRsac RsB eT > . eRkA BI  kar eRsac Twk  . enA man  kar CRm¼ esµA . nig BUn Kl´ > . enA eBl Rtav man Gayu . 1 eTA  . 1  Ex knø¼ . Kat´ cab´ ep¹Im CRm¼ esµA BUn Kl´ . eday lub cgðÚr rg > . knø¼ Ex bnÞab´ mk eTot .
Kat´ án eFVI esµA . nig BUn Kl´ elIk Ca rg x<s´ . eday man km<s´ RbmaN .  7 twk . kar eFVI dUc en¼ . edIm,I [ Rtav cu¼ emIm FM lð > . cMeBa¼ kar dak´ CI Kat´  dak´ enA cenøa¼ Kum< Kw . enA eBl eFVI esµA . nig BUn Kl´ eday eRbI CI lamk stV > .
 
6¿ kar RbmUl pl
    Kat´ cab´  RbmUl pl Rtav enA  Ex PRTbT kMLúg Ex  . kBaØa -tula  . enA eBl Edl Rtav man Gayu BI . 5-6Ex  > .  cMeBa¼ kar lk´ KW min Biák dwk CBa¢Ún eTA kan´ TI pßar eT . man QµÜj mk BI PñMeBj em¨A yk Et m¹g > . Ca TUeTA . Kat´ Gac lk´ án kñúg . 1 Kum< BI . 800 eTA .   1000 erol eTA tam RbePT Rtav lð . ¦ min sUv lð > . Cak´ Es¹g enA kñúg  Ex tula . qñaM  2004 en¼ . elI épÞ dI . 6 Gar.  Kat´ lk´ án témø . 680000 erol > .

7¿ kar srub nUv bec©k eTs sMxan´ @
    srub bec©k eTs daM Rtav sMxan´ @ man £
-. eRCIs erIs BUC Rtav  BI edIm Edl man Gayu . 6-7Ex . emIm Edl man TM hM b¨un eméd . nig RbEvg . 1-2fñaM éd . ehIy emIm man BN’ Rkem¨A
– . bN¹ú¼ emIm [ du¼ enA elI fñal ry£eBl . 10 eTA . 15 éf¶ . ( kUn Rtav man søwk . 1 ) . Gac dk daM enA cm;ar án
– .  kab´ cgðÚr Edl man TTwg . 2 eTA . 2 twk knø¼ . daMCa CYr cm¶ay BI Kum< mYy eTA mYy Kum< mYy .   5. eTA . 6 twk
-. enA eBl daM dM bUg ry£eBl . 1 Ex  . eRsac Twk .  1éf¶ . 2 dg .  bnÞab´ mk bUm Twk dak´ cgðÚr [ dI esIm Cab´
-. eFVI esµA BUn Kl´ . 2 dg BUn elIk Carg . nig dak´ CI lamk stV bMb¨n enA eBl BUn Kl´  . ( CI bMb¨n dak´ enA cenøa¼ Kum< Rtav ) >

dk Rsg´ ecj BI £
-Tsßna vd¹I  RbcaM Ex . ksikr  . qñaMTI  6 . elx 11 . vicäika . 2004 . TMB&r . 12-14. ²
bT BiesaFn_ daM dM NaM Rtav enA tam val ERs.³ >bT BiesaFn_ én kar eFVI RCk´ p;af¶an´

kalbriecäTecjpßay£. 1¥11¥2004

kalbriecäTbB©Úalkñúgptfl£ .17¥1¥2007
eday£ .yin . daravuF RbPB£ .mCÄmNÐlsikßanigGPivDÆn¾ksikmµkm<úCa

eá¼Bum<TMB&ren¼      bgRsI . nU  . suPaB  Gayu  . 40 qñaM . Ca ksikr rs´enA PUmi Gg: suKn§a . XMu mha ¬sßI . Rsuk KgBisI .  extþ kMBg´s<W >  .  eRkay BIán shkar CamYy Gg:kar esdak . Kat´ EtgEt TTYl án nUv TsßnavdIþ ksikr Ca erogral´ elx . nig tamry£ kar Gan Tsßna vdI¹ eFVI [ Kat´ TTYl án nUv cMeN¼ dwg . nig bT BiesaFn_ lð @ CaeRcIn rbs´ ksikr enA tMbn´ epßg@ > . edIm,I Cakar tbsñg bgRsI k¾ sUm cUlrYm Eck rMElk nUv bT BiesaFn_ mYy sI¹ GMBI . ( kareFVI RCk´ p;af¶an´ ) . EdlbgHaj CUn dUc xageRkam£

1¿ FatupßM . nig smÖar£ Edl RtUv eRbI man .
– . FugC&r . Ekv . ¦  RkL sRmab´ RtaM .  nig dak´
– . p;af¶an´ .RbEhl . 5 KILÚRkam
– . c®g;an . qñaMg . TWk
– . GMbil  .RbEhl .  0¿2 KILÚRkam
 – .  Gg;r .RbEhl . 5 kMb¨ug
– . s;r etñat . RbEhl . 0¿1 xaM

2¿ rebob eFVI
    kareFVI RCk´ p;af¶an´ en¼ .man BIr rebob dUcxag eRkam £
k¿ rebobTI . 1
    – . eb¼ p;af¶an´ Edl RkBMu . ¦ rIk Et min Tan´ eray mk dak´kñúg FugC&r rYc dgTwk mkdak´ RtaM [ lic Tuk ry£eBl . 3 yb´ . ( ebIeyIg RtaMTwk GNþÚg . ¦ Twk ePøóg va nwg bNþal [ rlYy )
    – . Rsg´ rYc Tuk [ Rss´Twk . eTIb yk s;r . nig GMbil Edl án eRtóm Tuk  mk Rcbl´ [ sBV CamYy  nwg p;af¶an´ . rYcjat´ cUlkñúg RkL . ¦ Ekv
    – . ykTwk Gg;r mk cak´ BIelI p;af¶an´ [ lic lµm .nig eFVI kar Pøkß emIl ebIesÞIr Epðm . eyIg GacEfm s;r . eyIg lay y¨agNa [ éRb Cag smø Edl eyIg hUb ral´éf¶ bn¹ic . nig RKb Tuk ry£eBl . 3 éf¶ . ebI va CUlµm ehIy eyIg Gacyk va mk briePaK án . ( eFVI rebob en¼ Twk RCk´ Gac qab´CU ) >
x¿ rebob TI . 2
    – . eb¼ p;af¶an´ Edl RbBMu . ¦ rIk Et min Tan´ eray mk dak´ kñúg FugC&r rYc dg´ Twk mk dak´ RtaM [ lic Tuk ry£eBl . 3 yb´ . ( ebI eyIg RtaMTwk GN¹Úg . ¦TwkePøóg vanwg bN¹al [ rlYy ) 
    – .  Rsg´ . nig lagTwk ecj rYc Tuk [ Rss´Twk . eTIb yk eTA jat´ cUl kñúg RkL . ¦ Ekv
    – . yks;r mk kMeLac [ eLIg eCIg G®g;g rYc cak´Twk cUl [ lµm Et lic p;afan´ . rYc dak´ GMbil cUl . nig daM [ Bu¼ ehIy eFVI kar Pøk´ emIl [ lµm .  Tuk [ enA ekþA «NH @ . eTIb yk eTA cak´RtaM  p;af¶an´ .nig eFVI kar RKb Tuk ry£eBl RbEhl . 3 éf¶ . ebI va CUlµm ehIy eyIg Gac yk va mk briePaK án . bnÞab´ BI RCk´ CUlµm ehIy . eyIg Gac ykva mk briePaK án dUcCa RCk´ és< Edr >
– . kar eFIV RCk´ TaMg . 2 rebob en¼ man {Ca  rs q¶aj´ dUcKña . b¨uEn¹ kar eRbI Twk Gg;r va qab´ CUCag .
Et minGac Tuk án yUr eT > . ebI eyIg eRbITwk Fmµta sRmab´ RCk´ . Gac Tuk án yUr Cag >

3¿ cMNab´ GarmµN_ rbs´ ksikr
cMeBa¼ kar eFVI RCk´ p;af¶an´ en¼ bgRsI . nU . suPaB . án bBa¢ak´ [ dwg Edr fa . f¶an´ KW Ca rukçCati  éRB mü¨ag . Edl ksikr TUeTA yl´ fa va man rs Cati lVIg . nig minGac yk eTA eFVI  Ca eRKÓg sRmab´ briePaK án eT . Et eRkay BI Kat´ án bT BiesaFn_ en¼ nwg yk mk eFVI sak l,g . eXIjfa va man rsCati q¶aj´ Cag RCk´ és< eTAeTot >  . mü¨ag vijeTot rukçCati en¼ va p;a Et enA ExRáMg Edl Ca Ex Edl ksikr eyIg man karxV¼xat y¨ag xøaMgnUv bEnø sRmab´ briePaK .  ( raMg s¶Üt Kµan Twk daMdMNaM ) > . dUecñ¼ ebI  bgbðÚn man p;af¶an´ sUm kMuePøc eFVI kar sak l,g [ án RKb´ @ Kña >

dk Rsg´ ecj BI £
-.Tsßna vd¹I ksikr  . qñaMTI  6 . elx 11 . vicäika . 2004 . TMB&r .14-15.¨
bTBiesaFn_ én kar eFVI RCk´ f¶an´.¨>  bTBiesaFn_ eFVICI Twk pßMBI rukçCati

kalbriecäTecjpßay£. 1¥11¥2004

kalbriecäTbB©Úalkñúgptfl£ .17¥1¥2007
eday£ .siun . Gg:arsaF RbPB£ .mCÄmNÐlsikßanigGPivDÆn¾ksikmµkm<úCa

eá¼Bum<TMB&ren¼  ksikr . rs´ . em¨A . rs´enA PUmi cmBl . XMu BeBl . Rsuk RtaM kk´ . extþ  taEkv > . eRkay BIán TTYl nUv KMnit fµI Edl pßBVpßay eday esdak . nig Gan TsßnavdI¹ ksikr Edl án cu¼pßay bTBiesaFn_ BI ksikr enA tMbn´ epßg@ mk . Kat´ án sakl,g tam  .ehIy eFVI kar EkEcñ bEnSm eTA elI bTBiesaFn_ en¼ > . Kat´ án EkEcñ eFVI CI Twk pßM BI FmµCati Edl bgHaj dUcxag eRkam £

1¿ . FatupßM
kñúg kar eFVI CITwken¼  . Kat´man FatupßM mYycMnYn dYcCa søwkes<A . ¦ sm,k  es<A . EpøEsøg . GMBil  . søwk TRnÞan ExRt . lamk eKa . lHúg ExJr > . Fatu pßM TaMgGs´ dak´ cMnYn esµI@ Kña min kNt´ brimaN . KW GaRs&y eTA elI reNþA Edl dak´ FatupßM TaMgena¼ >

2¿ .rebobeFVI
CIk reN¹A Edl man TTwg . 1Em¨Rt beNþay . 4 Em¨Rt . nig CeRmA . 8 twk > . reN¹A CI RtUv enA Cit RbPB Twk . nig kEnøg daMdu¼  . edIm,I gayRsYl kñúg kar Gnuvtþ . nig eRbIRás´ > . bnÞab´BI CIkreN¹A ehIy . ykFatu pßM TaMgGs´ mkkat´ dMu . ¦ bukbMEbk . rYcyk eTA dak´ enA kñúg reNþA . ély¨ag Na [ án . 70 PaKry énreN¹A > . bnÞab´mk . áj´Twk bBa©Úl reN¹A [ án  lic Fatu pßM TaMgena¼ . rYc yk søwkdUg . ¦ søwk etñat RKb BIelI reNþA . edIm,I kMu[ sarFatu ciBa©wm enA kñúg CIehIr tam xül´ . (Fatu GahßÚt ) > . b¨uEnþ Kat´ án ebIk KRmb Fag dUg ena¼ kUrTwkCI cMnYn . 2 dg . kñúg mYy sáþh_ . edIm,I [ va qab´kac´ > . eRkay BI eFVI án ry£eBl . 1 sáþh_ . TwkCI kac´ Gacyk eTAeRbI án > .  b¨uEnþ sUm bBa¢ak´fa . edIm,I karBar suvtSiPaB suxPaB [ kan´Et RbesIr enAeBl eFVI . KYr  RbugRby&tñ . kMu[ sarFatu xÞatcUlkñúg mat´ . nig eBl ebIk KRmb kUr . KYr Bak´m¨as  edIm,I kMu [ man cMhay køin CI cUlkñúg xøÜn eBl dk  degHIm > . ehIy  mü¨ageTot . cMeBa¼ dICaMTwk eyIg Gac CIkreN¹aA Ebben¼án . Et cMeBa¼ dIRCabTwk vij . eyIg minGac eFVIEbben¼ áneT RtUv Rkal áøsÞik BIeRkam . edIm,I kMu[ TwkCI RCab cUleTAkñúg dI > .

3¿ . rebobeRbI
Kat´ eRbITwk CI eRsac elI dMNaM bEnø Epø . bEnøsøwk . kñúg brimaN TwkCI . 10 pþil . lay  CamYy Twk Fmµta . 10 p¹il > . eRsac dMNaM eday eRbI Fug CMBYy p;aQUk . ¦ yk pþil mk eca¼ rn§tUc@ . edIm,I kMu[ Biák kñúg kar eRca¼ fñaM > . TwkCI en¼ . eRsac ry£eBl . 2 éf¶m¹g > . pðak eRsacTwkCI mun RbmUl pl . 3-4 éf¶ edIm,I kMu[ CatifñaM man sl´ elI dMNaM > .

4¿  . kar erobcM eFVI TwkCI bn¹
TwkCI en¼ . Kat´ Tuk eRbIRás´ án ry£eBl . 7 éf¶ eRkay BIkac´ . ( srub . 15 éf¶ . eRkay  BIkar erobcM eFVI ) > . put ry£eBl en¼ Kat´ án RbmUl kaksMNl´ Edl min rlYy kñúg reN¹A ecal . ehIy dak´ bEnSm FatupßM fµI dak´ RtaM bn¹ > . kareFVI . nig eRbIRás´ dUcelITI . 1 Edr > 

5¿ . cMNab´ GarmµN_ rbs´ ksikr eRkay kar eRbIRás´
eRkayBIán sakl,g eFVI Twk CIen¼ eRbImk .
Kat´ seg;t eXIjfa dMNaM du¼ lUt las´ lð . CaBiess . bEnøyksøwk . RtkYn . és< >  l> . man søwkFM . edImFM . ehIy stV lðit RtUván kat´ bnSy eRcIn  . kar bMpøaj man kRmit tictYc bMput esÞIr Et Kµan > .  ehIy mü¨ageTot . CIen¼gayRsYl eFVI min cMNay Rák´  . ehIy Biess eTA eTot eFVI[ dI kant´Et  FUr . ehIy min b¨¼Bal´ dl´ suxPaB Gñk eRbIRás´ . eday emIleXIj nUv pl RbeyaCn_ Ebb en¼ . elak BU bn¹ kar plit . nig eRbIRás´ CITwk en¼ bnþeTot . ehIy Kat´ k¾ cg´Eck CUn bTBiesaFn_ en¼ . tamry£ TsßnavdI¹ ksikr . edIm,I [ ksikr epßg eTot ykeTA sakl,g tam > .

6¿ . kMNt´ sm:al´ bEnSm
sUm bBa©ak´fa . CITwk Edl pßMehIy . k¾Gac man eRKa¼fñak´ dl´ Gñk eRbIEdr . Ca Biess enAeBl Edl kMBug kan´ > . edIm,I kat´ bnSy nUvbBaHa en¼ eK KYrEt bnSy brimaN Fatu s¶Üt . (CI ) . ehIy enAeBl ebIk RtUv karBar mux . nig RtUv ebIk kUr [án ral´ éf¶ > . 

dkRsg´ ecjBI £
– TsßnavdI¹ RbcaMEx . ksikr . qñaMTI  6 . elx 12 . FñÚ . 2004 . TMB&r .5-6.¨
bTBiesaFn_ eFVICI Twk pßMBI rukçCati >      

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: