ដាក់ប្រកាស ដោយ ៖ sauylauth | ខែកញ្ញា 5, 2008

Poems of Kram Nhoy

chbab-kekal-thmey chbab-labeuk-thmey

ដាក់ប្រកាស ដោយ ៖ sauylauth | ខែកញ្ញា 2, 2008

Narin and Chacrya

ratha-chacryardæa nigcriya 011 ratha-chacrya021

ដាក់ប្រកាស ដោយ ៖ sauylauth | ខែកញ្ញា 2, 2008

Poem of Sery Marady

serey-marady-poem1

ដាក់ប្រកាស ដោយ ៖ sauylauth | ខែមិថុនា 24, 2008

Poem of Dung Sokhea

samdey

ដាក់ប្រកាស ដោយ ៖ sauylauth | ខែ​ឧសភា 12, 2008

Poems of Sauy Lauth.Khmer Poem

                                                                               

 

.moha-

mhabNÐit

bandit

 2.An-   3.ban-  4.bang-   5.bong-  6.cheat-  7.chor-  8.choub-pheak-chom-peak-snepdf2    9.cleungpdf2   10.computerpdf2   11.doam-thnaotpdf2  12.doch-knea-tuepdf2  13.ka-chol-vong-veng-rodovpdf2   14.ka-ngoakpdf2  15.kabey-leung-kohpdf2  16.kam-pdf2  17.kang-kebpdf2  18.kao-pnek-neak-som-teinpdf2  19.klengpdf2  20.kmom-chang-eiXMµúpdf2  21.kngom-chea-monos-la-orpdf2   22.kngom-nah-pdf2  23.korn-setheipdf2  24.kroch-chra-bach-pdf2  25.lok-pok-neak-madaypdf2   26.lor-lok-kmaochpdf2  27.loung-sne-pdf2  28.mean-te-peak-tha-chob-pdf2  29.morn-cholpdf2  30.morn-kabpdf2  31.my-mumpdf2   32.neak-antreaspdf2  33.pkarik-krao-sounpdf2  34.por-pok-neung-tngaipdf2  35.pouch-klangpdf2  36.rea-trey-neak-onn-pdf2 37. sang-kheumpdf2  38.sat-kokpdf2  39.sat-teapdf2  40.srey-sa-ath-pdf2  41.te-pon-neungpdf2s   42.smao-tra-kounpdf3   43.very-strongpdf2

dGeNþIkdeuk

)anRtwmxUccitþ

treom-khoc-chit-pdf  2

bgeBjcitþNas;

pegn-chit-nashpdf2

bgdwg

deungp  df2

CatiCaePøI

plue-pdf2

C½rlub

lub-pdf2

ដាក់ប្រកាស ដោយ ៖ sauylauth | ខែ​មីនា 18, 2008

Poem of Pov Sok / khmer Poem

 

 

 

GMNacGñkta RBhµcarI edaHEm:

ebHdUgCnBikar EkvEPñkRsI 

semøgeKaHEkv 

ចំណាត់ក្រុម